Presolve Zienswijzemethode


Bouwgeschillen, zeker als die tijdens de bouw zelf optreden, leiden niet zelden tot vertraging van het bouwproject, tot een verdere verstoring van de samenwerking en tot hoge extra kosten. Om die reden zijn er in de afgelopen decennia diverse methoden ontwikkeld die zich richten op zowel het voorkomen van geschillen, als op het zo snel mogelijk (voorlopig ) oplossen daarvan. Aldus wordt bereikt dat de bouwende partijen zo snel mogelijk weer door kunnen doorwerken aan de spoedige en ongestoorde voltooiing van hun project.


De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met een flexibele methode die zo snel mogelijk tot een oplossing van eenmaal gerezen geschillen leidt, of er in ieder geval voor zorgt dat deze partijen het project gezamenlijk kunnen voortzetten vanuit een gezamenlijk perspectief. Deze “Presolve Zienswijzemethode” voorziet in een flexibel, snel, laagdrempelig, non-controversieel proces. Dat proces kan leiden tot verschillende uitkomsten, te weten: een vaststellingsovereenkomst met een oplossing die partijen treffen na een bemiddelingstussenstap, een niet-bindend (“richtinggevend”) advies, dan wel een bindend advies.


Een ‘zienswijze-proces’ waarbij partijen gevraagd wordt hun standpunt gelijktijdig neer te leggen (in plaats van serieel met eis/antwoord/repliek/dupliek) is op zich niet nieuw en bijvoorbeeld ook onderdeel van de ‘Fast Track Bindend Advies’ procedure van de Raad voor Arbitrage voor de bouw. Hierop voortbouwend, heeft de vereniging ‘Presolve’ dit uitgebreid tot een inclusieve methode waarin ook ruimte is voor andere resultaten dan een Bindend Advies. Met de naam Presolve Zienswijzemethode is overigens op geen enkele manier gepoogd een claim te leggen op het gebruiksrecht ervan, integendeel: de vereniging wil iedereen in de branche aanmoedigen deze methode toe te passen en te verbeteren.


De zienswijzemthode is het best te duiden als een mengvorm tussen het enerzijds oplossen van een verschil van mening of een conflict tussen contractpartijen door middel van mediation of bemiddeling en anderzijds het beslechten van een geschil door bindend advies, een arbitrale uitspraak of een vonnis indien partijen niet zelf of onder begeleiding het conflict oplossen. De zienswijzemethode heeft met het eerste gemeen het willen oplossen van het meningsverschil of conflict in onderling overleg en met het tweede de zekerheid van een onafhankelijk oordeel als dit niet of niet helemaal lukt.


Tijdens een 6 oktober 2020 van 13:00 uur tot 17:45 uur samen met het Instituut voor Bouwrecht te houden bijeenkomst "Studiemiddag Alternatieve Geschillenbeslechting: wat is ‘best for project’?"in Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht zal uitgebreid bij deze methode worden stilgestaan.


Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.


De Modelovereenkomst Zienswijzemethode vindt u hieronder in Word en in .Pdf.

Model Overeenkomst Zienswijzemethode jul
.
Download • 45KB


Model Overeenkomst Zienswijzemethode jul
.
Download • 149KB
Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square