top of page

Achtergrondinformatie

Organisatievorm

Presolve is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is opgericht op [datum] ten overstaan van notaris [X] te [Y]. U kunt een copie van de statuten downloaden door op de volgende knop te drukken.

Statuten

Het bestuur wordt gevormd door:

 1. Paul Smeets, voorzitter

 2. Huub Sprangers, secretaris / penningmeester

 3. Jos van de Vijver, lid.

Voorbeeldclausule

Een voorbeeldclausule voor projecten met Presolve-interventie is deze:

Partijen verklaren dat één van de succesfactoren van een geslaagde samenwerking in het kader van onderhavige overeenkomst is dat eventuele problemen die in het kader van de tenuitvoerlegging daarvan kunnen of  zullen ontstaan, door partijen zelf worden voorkomen danwel worden opgelost zonder dat een beroep noodzakelijk is op de geschillenregeling waarin deze overeenkomst voorziet.

 

Partijen verklaren daartoe dat zij de samenwerking in het kader van onderhavige overeenkomst  zo zullen inrichten cq organiseren dat het ontstaan van geschillen wordt voorkomen dan wel geschillen zo spoedig mogelijk worden opgelost door middel van toepassing van de methoden die worden gevoerd door de vereniging Presolve, Expertise Centrum voor Geschillenvrij Bouwen gevestigd te Amsterdam.

 

Partijen zullen zo spoedig mogelijk na ondertekening van de overeenkomst met elkaar in overleg treden omtrent de inrichting cq organisatie van de samenwerking binnen het kader van deze afspraak.

Toelatingseisen
Gedragsregels

De vereniging hanteert voorlopig de volgende toelatingseisen:

 

 1. Tien jaar werkervaring in of met de bouwbranche, waarvan minimaal twee op leidinggevend niveau, dan wel een succesvol afgeronde opleiding op HBO of universitair niveau, gevolgd door zes jaar werkervaring in de bouw;

 2. Het succesvol afgerond hebben van een opleiding of training over het voorkomen en oplossen van geschillen, dan wel het bewijsbaar ervaring hebben op deze gebieden;

 3. Kennis over en minimaal drie jaar werkervaring met minimaal één van de door de vereniging aangeboden producten of diensten;

 4. De bereidheid van minimaal drie leden van de vereniging om de lidmaatschapsaanvrage, en dit schriftelijk gemotiveerd, te ondersteunen;

 5. Het achterwege blijven van een schriftelijk gemotiveerd veto tegen het lidmaatschap van één der leden van de vereniging;

 6. De schriftelijke bereidheid entreegeld en contributie te betalen;

 7. De schriftelijke bereidheid zich te binden aan gedragsregels.

 8. Het bestuur mag dispensatie verlenen van toelatingseisen, mits beargumenteerd en goedgekeurd door de leden van de vereniging.

 

De vereniging kent een selectiecommissie die wordt gevormd uit leden van de vereniging. In het kader van de selectieprocedure worden kandidaten door middel van een “voorhangprocedure” voorgesteld aan de leden van de vereniging.

De vereniging hanteert de volgende gedragsregels:

 

 1. Leden van de vereniging gedragen zich zoals van een behoorlijk professional mag worden verwacht;

 2. Leden van de vereniging verschaffen hun opdrachtgever(s) duidelijkheid over hun deskundigheid en onafhankelijkheid in de kwestie waarvoor zij benaderd zijn;

 3. Indien leden van de vereniging menen de hen te verstrekken opdracht niet op een deskundige of onafhankelijke wijze te kunnen uitvoeren, dan trekken zij zich terug;

 4. Leden van de vereniging komen de vertrouwelijkheid na die zij afspraken met hun opdrachtgever(s);

 5. Leden leggen de hen verstrekte opdracht schriftelijk vast, inclusief hun tarief, de bijkomende kosten en de afgesproken mate van vertrouwelijkheid;

 6. Leden van de vereniging zorgen voor een duidelijke, inzichtelijke declaratie;

 7. Leden van de vereniging werken met door de opdrachtgevers, na afloop van een opdracht, in te vullen beoordelingsformulieren;

 8. Leden van de vereniging onderwerpen zich aan het klacht- en tuchtrecht van de vereniging.

 9. Indien de handel en wandel van een lid ter discussie wordt gesteld, dan zal dit lid zich direct terugtrekken uit alle functies en werkzaamheden die het voor de vereniging vervuld. Deze terugtrekking duurt tot de feiten op hun juistheid zijn onderzocht en de Algemene Ledenvergadering op basis van dit onderzoek een besluit heeft genomen over de toekomst van de betrokkene in de vereniging.

Klacht- en Tuchtrecht

De vereniging hanteert voorlopig het volgende klacht- en tuchtrecht:

 

Indien een opdrachtgever van een lid meent dat deze niet gehandeld heeft in overeenstemming met de gedragsregels, dan kan schriftelijk een gemotiveerde klacht worden ingediend bij het bestuur.

 

Het bestuur benoemt uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht een behandelaar om de klacht te onderzoeken op basis van hoor en wederhoor. De behandelaar mag geen betrekking hebben met de opdrachtgever of de kwestie die speelde. Het bestuur maakt direct na de benoeming van de behandelaar zijn of haar naam bekend aan de indieners van de klacht en het betrokken lid. Deze laatste ontvangt ook de ingediende klacht. Tot die tijd mag er geen contact zijn tussen het lid en het bestuur.

 

De behandelaar neemt uiterlijk binnen drie werkdagen na zijn of haar benoeming contact op met de indieners van de klacht om hen te informeren over de procedure die zal worden gevolgd bij de behandeling van de klacht of om met hen de te volgen procedure te bespreken. Het betrokken lid wordt uiterlijk op de eerste werkdag daarna van de gekozen aanpak op de hoogte gesteld. Tot die tijd mag er geen contact zijn tussen het lid en de behandelaar.

 

De behandelaar stelt het bestuur schriftelijk op de hoogte van de bereikte overeenkomst en de inhoud ervan.

 

Indien de indiener van de klacht en het betrokken lid tot overeenstemming komen, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. Indien tussen de indiener van de klacht en het betrokken lid geen overeenstemming is bereikt, dan benoemd het bestuur zo spoedig mogelijk een commissie van drie personen die een uitspraak doet over de klacht. Aan deze commissie dragen de indiener van de klacht en het betrokken lid voor eigen rekening één kandidaat bij. Beide kandidaten benoemen samen een derde als voorzitter. Deze ontvangt een vergoeding van het bestuur. De commissie onderzoekt de klacht op basis van hoor en wederhoor.

 

De commissie dient haar oordeel schriftelijk vast te leggen en naar het bestuur te sturen. Deze informeert de commissie binnen veertien dagen na ontvangst ervan over de planning van het vervolgtraject. Het bestuur legt vervolgens het oordeel voor aan de Algemene Leden Vergadering die er een stellingname aan dient te verbinden. Bij de bespreking ervan mag het betrokken lid niet aanwezig zijn. Het gemotiveerde besluit van de Algemene Leden Vergadering wordt binnen vijf werkdagen aan de betrokkenen bekend gemaakt.

bottom of page