top of page

VOORKOMEN

Training

Door middel van in-house trainingen aan bouwende partijen kunnen technieken worden aangeleerd die zijn gericht op het voorkomen en het zo efficiënt mogelijk oplossen van geschillen.

Cross-culturele training

Bij bouwprojecten met een grote “cross-culturele”  component (denk aan internationale consortia, of buitenlandse opdrachtgevers of aannemers), dan wel bij projecten waarbij veel verschillende bedrijven van verschillende culturele achtergrond (denk aan regionale of nationale cultuurverschillen of cultuurverschillen tussen soorten bedrijven of branches) met elkaar moeten samenwerken, is het belangrijk dat inzicht bestaat in de kenmerken van die verschillende culturen en dat partijen leren om die verschillen te onderkennen en daarnaar te handelen.

Aanbestedingsadvies

Deze dienst ziet op het zodanig structurering van de aanbesteding dat de kans op verwezenlijking van de doelen van de opdrachtgever, waaronder geschillenvrij bouwen, optimaal kunnen worden gehouden. Het advies kan strategisch dan wel inhoudelijk van aard zijn. Het advies kan ook zijn gericht op specifieke vormen van contractering waarbij samenwerking centraal staat, zoals bij complexe geïntrigeerde contracten (allianties, projectontwikkeling, PPS-structuren).

Probiteitsfunctionaris

Een Probiteitsfunctionaris is een neutrale en onafhankelijke persoon die zowel ten behoeve van de aanbesteder als van de deelnemers aan een aanbestedingsproces, dat proces bewaakt met het oogmerk een gelijk speelveld te kunnen bieden.

Project Start Up (PSU) / Partneringworkshop en -begeleiding / Project Follow up (PFU)

Bij een PSU gaat het erom om met de leden van kernteam en projectteam te komen tot een zodanige wijze van werken dat – vanuit het oogpunt van zoveel mogelijk parallelle belangen, wederzijds respect, maar ook begrip van de opgave van het betrokken project, partijen optimaal leren samenwerken en communiceren dat de kans op geschillen tot een minimum wordt gereduceerd. Bij een dergelijke vorm van PSU worden communicatieafspraken gemaakt, escalatieladders ontworpen en leren partijen om op basis van wederzijds respect en vertrouwen samen te werken. Partijen interpreteren gezamenlijk hun contract op risico’s in de samenwerking en maken procesafspraken deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Gedurende de uitvoering van het project zal van tijd tot tijd opvolging aan de uitkomsten van de PSU worden georganiseerd, in de vorm van PFU's, om zo de gezamenlijk ontworpen processen te toetsen en daar waar nodig bij te stellen.

Contractthermometer

Dit is een “review” van een eenmaal gesloten bouwcontract met specifieke aandacht voor risico’s in de samenwerking. Hierbij bestaat speciale aandacht voor die contractsbepalingen die naar hun aard aanleiding zouden kunnen geven voor geschillen.

 

Bouwreflectie

Dit is een beproefd concept waarbij de samenwerking van de bouwende partijen wordt gemonitord door zogenaamde bouwreflectoren uit hun eigen organisatie. Een lid van Presolve kan, mede met het oog op een lerende organisatie, zorgen voor professionele begeleiding van de reflectoren.

Onafhankelijk voorzitterschap bouwvergaderingen

Het belang van de bouwvergadering en het -verslag voor het goede verloop van het bouwproject, is bij alle partijen genoegzaam bekend. De bouwvergaderingen worden veelal voorgezeten en de verslagen opgesteld, door of vanwege een contractpartij, vaak de opdrachtgever. Het project en de partijen kunnen gebaat zijn bij een onafhankelijk voorzitter en onafhankelijke verslaglegging.

Present performance beoordeling

Hier wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de door CROW gehanteerde- alsmede de door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde systematiek (zie www.past-performance.nl).  De tussentijdse beoordeling door de opdrachtgever wordt onder leiding van een lid van Presolve besproken. Immers  “een goede prestatie van de opdrachtnemer is mede afhankelijk van goed opdrachtgeverschap” (Past Performance bij de Rijksgebouwendienst). De bouwer krijgt de gelegenheid zijn reactie te geven. Afspraken worden (smart) gemaakt en vastgelegd.

 

Dispute Boards / Raden van Deskundigen

Dit zijn standby benoemde panels van 1 (bij kleinere projecten) dan wel 3 (bij middelgrote tot grote projecten) personen die volledig van het project op de hoogte zijn, regelmatig bezoeken aan het project brengen, en die dan van de bouwende partijen informatie ontvangen over voortgang en eventuele issues. In voorkomende gevallen kunnen zij op zeer korte termijn een oplossing van gerezen geschillen geven door bemiddeling, of door een niet-bindend (wel bindend tijdens de uitvoering) te geven.

bottom of page