top of page

OPLOSSEN

Dispute Boards / Raden van Deskundigen

Dit zijn standby benoemde panels van 1 (bij kleinere projecten) dan wel 3 (bij middelgrote tot grote projecten) personen die volledig van het project op de hoogte zijn, regelmatig bezoeken aan het project brengen, en die dan van de bouwende partijen informatie ontvangen over voortgang en eventuele issues. In voorkomende gevallen kunnen zij op zeer korte termijn een oplossing van gerezen geschillen geven door bemiddeling, of door een niet-bindend (wel bindend tijdens de uitvoering) te geven.

Mediation

Mediation is een beproefde interventie, waarbij 1 of 2 mediators partijen behulpzaam zijn bij het oplossen van hun geschil door vanuit wederzijdse belangen, partijen te stimuleren oplossingen te vinden die zo goed mogelijk aansluiten bij die belangen en verder beter zijn dan hun terugvalopties.

 

Bemiddeling

Bij deze vorm van tussenkomst neemt de bemiddelaar in het onderhandelingsproces een sturende, onderzoekende en adviserende rol op zich om partijen zo snel mogelijk bij een oplossing van hun geschil te brengen waarmee zij kunnen instemmen. 

 

Coaching

Deze techniek kan helpen om de eigen opstelling van en de gemaakte keuzen door partijen in een geschil of conflict te verstevigen dan wel te verzwakken ten behoeve van het nagestreefde eigenbelang.

Niet-bindend Advies

Partijen kunnen behoefte hebben aan een beoordeling van hun posities aan de hand van een niet-bindend advies; dat is een vorm van advisering – gegoten in het format van een bindend advies – met dat verschil dat partijen zich er niet aan hoeven te houden.

Onderzoek

Onderzoek van de juridische, technische en financiële posities kan helderheid geven over de sterkte van de ingenomen stellingen van partijen, zodat deze kunnen worden beoordeeld op hun waarde voor het eigenbelang van partijen. Daarnaast kan onderzoek helpen om de haalbaarheid van gekozen oplossingsrichtingen te beoordelen. Vooraf zullen partijen dan wel moeten afspreken wat de status zal zijn van de resultaten van het onderzoek in een eventuele vervolgprocedure.

 

Crisisinterventie

In een enkel geval kan het geschil veroorzaakt zijn door een calamiteit die de vorm van een crisis aanneemt. Er zijn veel stakeholders, belangen zijn groot, en het heeft geen zin om eerst juridische procedures af te wachten voordat actie wordt genomen: actie kan niet wachten.

 

Toezicht

Toezicht kent twee gedaanten. De ene is om de naleving van de gekozen oplossing te controleren. De bemiddelaar ziet toe op het (door partijen) voldoen aan de gemaakte afspraken gedurende de looptijd van deze afspraken of doet dit met partijen gezamenlijk door een gezamenlijke bijeenkomst op korte of langere termijn te plannen.

Bij de tweede vorm gaat om tijdelijke begeleiding van partijen indien de situatie tussen hen gespannen blijft of kwetsbaar is. Dit om nieuwe geschillen of conflicten tussen hen te voorkomen.

bottom of page