Dit zijn de mensen van Presolve

Foto%20Paul%20Janssen-0106%201_edited.jp
Malcolm Aalstein

malcolm.aalstein@presolve.info

Malcolm heeft na zijn studie civiele techniek aan de TU Delft ervaring opgedaan in de planvorming, voorbereiding, uitvoering en het beheer van infrastructuur. Hij werkt voor de gemeente Amsterdam en draagt daarmee bij aan het ‘publieke perspectief’ van Presolve. 

Zijn werkzaamheden vallen uiteen in twee sporen. Het eerste vindt plaats binnen infrastructuurprojecten/programma’s. Naast de opzet en uitvoering van ‘contract en aanbesteding’, gaat dit spoor over de inrichting en het management van de bijbehorende organisatie, governance en cultuur. Daarnaast verzorgt hij trainingen en wordt hij betrokken bij het voorkomen en oplossen van conflicten. Malcolm is MfN-registermediator.

Het andere spoor gaat over het ontwikkelen van de samenwerking tussen overheid en markt. Malcolm gelooft dat het gedrag van de deelnemers en de kwaliteit van de samenwerking ook worden bepaald door de wijze waarop het contract is ingericht én door het systeem waarbinnen de samenwerking vorm krijgt. Hij coördineert onder andere de dialoog tussen Amsterdam en de markt waarbij naast de samenwerking en het systeem, ook het gezamenlijk benutten van strategische trends op de agenda staan.

Zijn missie is bijdragen aan een geschillenvrije bouwsector waarin zowel een grotere maatschappelijke meerwaarde als een financieel gezonde en innovatieve markt worden gerealiseerd.

Zie zijn LinkedIn voor een gedetailleerder overzicht: linkedin.com/in/malcolmaalstein

Malcolm is bereikbaar op Malcolm.aalstein@presolve.info 

Chris Jansen

chris.jansen@presolve.info

Na de afronding van zijn rechtenstudie (1992) combineerde Chris Jansen een loopbaan in de wetenschap met een parttime aanstelling als bedrijfsjurist bij VolkerWessels. Die kruisbestuiving resulteerde onder andere in een proefschrift over de aansprakelijkheid van aannemers in West-Europa (1998), de totstandkoming van de UAV-GC (2000) en een preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht over de aanbesteding en uitvoering van D&C-contracten voor complexe infrastructurele projecten (2001).

In 2003 werd Chris benoemd tot hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn onderzoek en publicaties spitsten zich vervolgens toe op de regulering van de aanbesteding van overheidsprojecten in brede zin. Sinds 2012 is hij ook verbonden als parttime hoogleraar privaatrechteliik bouwrecht aan Tilburg University. In 2013 werd hij benoemd tot vice-voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Hij is daarnaast raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

Chris heeft ruime ervaring met het voorkomen, beheersen en oplossen van geschillen als voorzitter van Raden van Deskundigen (Betuweroute-Pannerdensch Kanaal; IJsei Amsterdam; A2 Den Bosch; A73 Roermond; MaVa A15). Hij is er van overtuigd geraakt dat geschillenvrij bouwen vraagt om praktisch toepasbare kaders en instrumenten die vooral bij de voorbereiding van een project moeten worden ingezet. Chris verwacht in Presolve het platform te vinden dat de daarvoor noodzakelijke kennisontwikkeling verder kan stimuleren op basis van een wisselwerking tussen theorie en praktijk. 

Paul Janssen 
info@ponton.nl

Na zijn studie Civiele Techniek in Delft werkte Paul Janssen tot 1998 bij een drietal bouwbedrijven in de infrastructuur. Hij begon als asfaltuitvoerder en via diverse functies en het afronden van een studie Bedrijfskunde werd hij statutair directeur van een middelgroot bedrijf. In 1998 verlegde hij zijn focus van de opdrachtnemers- naar de opdrachtgeverszijde van grote infrastructurele projecten. Als zelfstandige werd hij namens diverse overheden verantwoordelijk voor tunnelprojecten zoals het Pannerdensch Kanaal (Betuweroute), Hubertustunnel (Den Haag), Noord/Zuidlijn (Amsterdam). Sinds 2011 is Paul projectdirecteur van de Rotterdamsebaan, een groot infrastructureel project in Den Haag waarvan de Victory Boogiewoogietunnel, de meest duurzame tunnel van Europa, prominent onderdeel van uit maakt. 

De ervaring die hij aan beide zijden van het bouwproces heeft opgedaan gebruikt Paul in zijn werk als adviseur, beoordelaar, probleemoplosser in tal van andere bouwprojecten. Hij ziet de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer in hetzelfde perspectief als de relatie tussen levenspartners. Open communicatie, wederzijds vertrouwen en een gezamenlijk doel zijn belangrijker voor het slagen van een project dan een dichtgetimmerd contract, verantwoordelijkheden afschuiven of een extreem controll-mechanisme.

Daarnaast zet Paul zijn kennis, ervaring netwerk in als ambassadeur internationale betrekkingen van het Centrum voor Ondergronds Bouwen en als gastdocent aan de TU Delft en de TU Twente.

Jan Ochtman

jan.ochtman@presolve.info

 

Jan is Rotterdammer, afgestudeerd in Delft (werktuigbouw). In het eerste deel van zijn loopbaan heeft hij gewerkt als projectmanager voor Smit-Tak offshore en Boskalis, daarna als stafdirecteur bij GTI (nu ENGIE/Cofely).

 

Daarna als overheidsdienaar verantwoordelijk geworden voor de aanbesteding van het DBFM-contract voor de HSL-Zuid, in 2001 gegund voor € 2.6 mrd. Vervolgens als partner bij Twynstra Gudde doorgegaan met innovatieve aanbestedingen, zoals Maasvlakte 2 en de A4 Delft-Schiedam.

 

Sinds sept. 2011 met pensioen, maar betrokken gebleven bij bijzondere aanbestedingen. En steeds meer ook bij het voorkomen en oplossen van geschillen. Een belangrijke factor daarbij is dat hij -door zijn brede werkverleden- zowel de belangen en emoties begrijpt van ‘aannemers’ als van (publieke) opdrachtgevers. Zijn drive is het gevoel voor normen en waarden zoals hij dat in 40 jaar infra-ervaring ontwikkelde, waarbij ‘rechtvaardig’ zijn vertrekpunt is en ‘rechtmatig’ alleen de oplossingsruimte bepaalt. Dat is de houding die hij bij Presolve wil uitdragen, samen met de juridisch geschoolde collega’s. 

Marco van Rossum

 

marco.vanrossum@presolve.info

Marco van Rossum heeft een achtergrond als Technisch Bedrijfskundige. In 2002 richtte hij zijn bedrijf Summit op. Daarmee richt hij zich op het begeleiden van projecten en organisaties met als doel: verbetering van prestaties. Daarvoor is nodig om helderheid te hebben op de visie, ambitie, doelen, de samenstelling van het team en de kwaliteit van de samenwerking binnen dat team. Bouwprojecten en -bedrijven hebben de speciale aandacht van Marco. Hij begeleidt projectorganisaties en -teams bij het formuleren van projectvisie en -ambitie. Daarnaast begeleidt hij voor diverse projecten PSU's, PFU's, evaluaties en diverse andere soorten interventies. Als facilitator, adviseur en trainer/coach, draagt hij bij aan de verwezenlijking van het Presolve-gedachtegoed: hoe de juiste condities en randvoorwaarden te creëren waardoor de kans op het bereiken van gedeelde ambities en samenwerkingsdoelen (waaronder geschillenvrij bouwen) zo groot mogelijk wordt.

zie linkedin.com/in/marcovanrossumsummit voor verdere informatie over Marco's profiel

Paul Smeets

paul.smeets@presolve.info

Paul Smeets startte na een studie bouwrecht en bouwkunde in 1985 als bouwvakker in Amsterdam. In 1988 nam hij de leiding van het familiebedrijf Smeets Bouw in Maastricht over. Hij maakte daar grote hoogtepunten mee, maar ook een flink dieptepunt kwam op zijn pad. De instorting van balkons van het project Patio Sevilla in Maastricht. Dat ongeluk vormde de aanleiding om te stoppen met zijn werk als aannemer en in 2004 te starten met zijn Bureau Bouwconflict (www.bouwconflict.nl).

Bij het balkonongeluk heeft Paul ervaren dat je problemen kunt oplossen zonder juridische procedures. Sindsdien houdt hij zich bezig met het oplossen van bouw- en vastgoed problemen als bemiddelaar of met het beslechten daarvan als arbiter. Paul: “Bij een conflict zijn er twee mogelijkheden. U kunt een ander laten oordelen of zelf (met hulp van een bemiddelaar) een oplossing vinden. Dat laatste gaat sneller, kost minder en u heeft meer invloed op de uitkomst.” 

Huub Sprangers

huub.sprangers@presolve.info

 

Huub Sprangers houdt zich sinds 1998 bezig met bouwgeschilbemiddeling en dealfacilitation. Hij werkte op aanbeveling van rechtbanken en gerechtshoven en behandelde onder meer kwesties over tunnels, funderingen, duikers, constructies, renovatie, nieuwbouw (woning en utiliteit), projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, waterschade, omgevingsschade, meer- en minderwerk en vastgoed. Ruim vijftien jaar ervaring bundelde hij in De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra; een innovatief instrument voor risicomanagement (Sdu) met ruim negentig voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Sprangers studeerde Bouwkunde (TU Delft) en muziek. Daarnaast liep hij colleges economie (EUR) en filosofie. Naderhand volgden trainingen en cursussen in onder meer investeren, organisatie, communicatie, mediation (hij is internationaal gecertificeerd; International Mediation Institute), familiebedrijf, marketing en bouwrecht. Met Presolve wil Huub het voorkomen en snel oplossen van geschillen op topniveau brengen door kennis te verenigen en kunde te verhogen. 

Jos van de Vijver
 
jos.vandevijver@presolve.info

Tijdens zijn HTS-studentstage kwam Jos van de Vijver in aanraking met de juridische aspecten van samenwerkingsrelaties binnen een bouwomgeving. Zijn interesse was gewekt en hij besloot om na het voltooien van zijn HTS-studie, rechten te gaan studeren. Dit met de bedoeling om op het snijvlak van de (uitvoerende) bouw en het recht, zijn carrière te zoeken. Hij werd bouwrecht-advocaat en werkte voor een aantal grote advocatenkantoren. Gaandeweg ontwikkelde hij een eigen kijk op het ontstaan van geschillen binnen het bouwproces en daarmee ontstond zijn belangstelling voor mediation en bemiddeling.  Zijn rol van onafhankelijk mediator/bemiddelaar vervult  Jos op een proactieve wijze: hij geeft feedback op ingenomen posities, hij klankbordt en hij initieert oplossingsrichtingen. Zijn ervaring leerde hem dat veel geschillen kunnen worden voorkomen als eerder in het proces andere beslissingen of keuzen worden genomen of gemaakt. Deze ervaring rechtvaardigt wat hem betreft de oprichting van en zijn betrokkenheid bij Presolve.

Jos van de Vijver is advocaat en bemiddelaar in de bouw (info@jjvandevijver.nl)  

image002_edited.jpg
Nico de Vries

 

nico.devries@presolve.info

Nico de Vries studeerde civiele techniek aan de TU Delft en trad na zijn studie in dienst bij Koninklijke BAM Groep. 38 Jaar werkte hij met veel plezier bij dit prachtige bedrijf. Eerst operationeel, achtereenvolgens als projectleider, bedrijfsleider, vestigingsdirecteur en statutair directeur werkmaatschappij. Later, vanaf 1998, als lid van de raad van bestuur en vanaf 2010 als CEO/Voorzitter raad van bestuur. In 2015 nam hij afscheid en ging met pensioen. Sinds die tijd gebruikt hij zijn kennis en ervaring ondermeer als arbiter bij de raad van arbitrage voor de bouw, als toezichthouder bij een aantal bedrijven en als bestuurslid bij non profit organisaties. Nico is ervan overtuigd dat de segmentatie in de bedrijfstak en in het primaire proces, leidt tot veel onbeheerste raakvlakken waardoor veel verspilling optreedt en geschillen ontstaan. Het moet mogelijk zijn om hierin te verbeteren en daardoor aanzienlijke besparingen op de kostprijs voor nieuwbouw en instandhouding te realiseren. Hij heeft een brede kijk op de voorwaarden die geschillen vrij bouwen mogelijk moeten maken en maakt daarom graag deel uit van het gelijknamige expertise centrum.

Arent van Wassenaer

 

arent.vanwassenaer@presolve.info

Arent van Wassenaer was 33 jaar advocaat en partner, achtereenvolgens bij Houthoff Buruma, Norton Rose en  Allen & Overy. Tussendoor volgde hij aan Harvard University en opleiding tot mediator. Medio 2016 nam hij afscheid van de advocatuur en richtte hij The Faithful Goose op  (www.thefaithfulgoose.com). Door zijn lange ervaring met juridische procedures weet Arent als geen ander hoe vervelend die kunnen zijn voor de betrokken partijen. In de afgelopen twintig jaar heeft hij zich dan ook in toenemende mate bezig gehouden met de vraag hoe geschillen te voorkomen. Hoe kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers van een project een succes maken? Hoe kun je ze inspireren om samen te werken vanuit wederzijds belang? Op verzoek van uitgeverij Routledge en op basis van wereldwijd afgenomen interviews, werkt Van Wassenaer op dit moment dan ook aan een boek dat in 2017 zal verschijnen: "Successful Inception and Completion of Construction Projects". Het zal duidelijk zijn dat zijn kracht vooral zit in de voorbereiding van projecten. Hoe besteed je een project zo aan dat de kans op succes optimaal is? Dit wil zeggen: dat het op tijd, binnen het afgesproken budget en passend bij de verwachtingen vooraf wordt opgeleverd. Hoe stimuleer je alle betrokken ondernemingen om de focus op samenwerking te leggen? Hoe laat je elkaar zien dat bouwen inspirerend kan zijn en mooi. Daarom hielp hij van harte mee aan de oprichting van Presolve.

Voor Arent's CV:
https://nl.linkedin.com/in/arentvanwassenaer