Dit zijn de mensen van Presolve

Chris Jansen

chris.jansen@presolve.info

Na de afronding van zijn rechtenstudie (1992) combineerde Chris Jansen een loopbaan in de wetenschap met een parttime aanstelling als bedrijfsjurist bij VolkerWessels. Die kruisbestuiving resulteerde onder andere in een proefschrift over de aansprakelijkheid van aannemers in West-Europa (1998), de totstandkoming van de UAV-GC (2000) en een preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht over de aanbesteding en uitvoering van D&C-contracten voor complexe infrastructurele projecten (2001).

In 2003 werd Chris benoemd tot hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn onderzoek en publicaties spitsten zich vervolgens toe op de regulering van de aanbesteding van overheidsprojecten in brede zin. Sinds 2012 is hij ook verbonden als parttime hoogleraar privaatrechteliik bouwrecht aan Tilburg University. In 2013 werd hij benoemd tot vice-voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Hij is daarnaast raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

Chris heeft ruime ervaring met het voorkomen, beheersen en oplossen van geschillen als voorzitter van Raden van Deskundigen (Betuweroute-Pannerdensch Kanaal; IJsei Amsterdam; A2 Den Bosch; A73 Roermond; MaVa A15). Hij is er van overtuigd geraakt dat geschillenvrij bouwen vraagt om praktisch toepasbare kaders en instrumenten die vooral bij de voorbereiding van een project moeten worden ingezet. Chris verwacht in Presolve het platform te vinden dat de daarvoor noodzakelijke kennisontwikkeling verder kan stimuleren op basis van een wisselwerking tussen theorie en praktijk. 

Marco van Rossum

 

marco.vanrossum@presolve.info

Marco van Rossum heeft een achtergrond als Technisch Bedrijfskundige. In 2002 richtte hij zijn bedrijf Summit op. Daarmee richt hij zich op het begeleiden van projecten en organisaties met als doel: verbetering van prestaties. Daarvoor is nodig om helderheid te hebben op de visie, ambitie, doelen, de samenstelling van het team en de kwaliteit van de samenwerking binnen dat team. Bouwprojecten en -bedrijven hebben de speciale aandacht van Marco. Hij begeleidt projectorganisaties en -teams bij het formuleren van projectvisie en -ambitie. Daarnaast begeleidt hij voor diverse projecten PSU's, PFU's, evaluaties en diverse andere soorten interventies. Als facilitator, adviseur en trainer/coach, draagt hij bij aan de verwezenlijking van het Presolve-gedachtegoed: hoe de juiste condities en randvoorwaarden te creëren waardoor de kans op het bereiken van gedeelde ambities en samenwerkingsdoelen (waaronder geschillenvrij bouwen) zo groot mogelijk wordt.

zie linkedin.com/in/marcovanrossumsummit voor verdere informatie over Marco's profiel

Jan Ochtman

jan.ochtman@presolve.info

 

Jan is Rotterdammer, afgestudeerd in Delft (werktuigbouw). In het eerste deel van zijn loopbaan heeft hij gewerkt als projectmanager voor Smit-Tak offshore en Boskalis, daarna als stafdirecteur bij GTI (nu ENGIE/Cofely).

 

Daarna als overheidsdienaar verantwoordelijk geworden voor de aanbesteding van het DBFM-contract voor de HSL-Zuid, in 2001 gegund voor € 2.6 mrd. Vervolgens als partner bij Twynstra Gudde doorgegaan met innovatieve aanbestedingen, zoals Maasvlakte 2 en de A4 Delft-Schiedam.

 

Sinds sept. 2011 met pensioen, maar betrokken gebleven bij bijzondere aanbestedingen. En steeds meer ook bij het voorkomen en oplossen van geschillen. Een belangrijke factor daarbij is dat hij -door zijn brede werkverleden- zowel de belangen en emoties begrijpt van ‘aannemers’ als van (publieke) opdrachtgevers. Zijn drive is het gevoel voor normen en waarden zoals hij dat in 40 jaar infra-ervaring ontwikkelde, waarbij ‘rechtvaardig’ zijn vertrekpunt is en ‘rechtmatig’ alleen de oplossingsruimte bepaalt. Dat is de houding die hij bij Presolve wil uitdragen, samen met de juridisch geschoolde collega’s. 

Louis Prompers
louis.prompers@presolve.info

Louis Prompers werkte van 1971 tot 2006 bij de Gemeente Maastricht, waar hij onder meer directeur Grondbedrijf en algemeen directeur Stadsontwikkeling, Economie en Beheer was. In die laatste functie was hij verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkelingsprojecten met een innovatieve aanpak in PPS-verband, het zogenoemde Maastricht-model. Sinds 2006 werkt hij voor zich zelf, onder meer als projectdirecteur van het zeer innovatieve PPS-project A2 Maastricht. Dit project kenmerkt zich door integrale gebiedsontwikkeling in combinatie met een ondertunneling van de A2, in een samenwerkingsverband met vier publieke partijen, een privaat consortium en tal van stakeholders. Daarnaast heeft hij toezichthoudende en adviserende rollen, zoals bij de overkapping van de Ring Antwerpen en bij het Project Zuidasdok. Met Presolve wil Louis bijdragen aan het versterken van wat verenigt in plaats van wat ons scheidt, aan het organiseren van integraliteit in de bouwketen door te verleiden en zo nodig te duwen en aan de kanteling van wat hij "de zondeval van de arbeidsdeling” noemt.

Paul Smeets

paul.smeets@presolve.info

Paul Smeets startte na een studie bouwrecht en bouwkunde in 1985 als bouwvakker in Amsterdam. In 1988 nam hij de leiding van het familiebedrijf Smeets Bouw in Maastricht over. Hij maakte daar grote hoogtepunten mee, maar ook een flink dieptepunt kwam op zijn pad. De instorting van balkons van het project Patio Sevilla in Maastricht. Dat ongeluk vormde de aanleiding om te stoppen met zijn werk als aannemer en in 2004 te starten met zijn Bureau Bouwconflict (www.bouwconflict.nl).

Bij het balkonongeluk heeft Paul ervaren dat je problemen kunt oplossen zonder juridische procedures. Sindsdien houdt hij zich bezig met het oplossen van bouw- en vastgoed problemen als bemiddelaar of met het beslechten daarvan als arbiter. Paul: “Bij een conflict zijn er twee mogelijkheden. U kunt een ander laten oordelen of zelf (met hulp van een bemiddelaar) een oplossing vinden. Dat laatste gaat sneller, kost minder en u heeft meer invloed op de uitkomst.” 

Huub Sprangers

huub.sprangers@presolve.info

 

Huub Sprangers houdt zich sinds 1998 bezig met bouwgeschilbemiddeling en dealfacilitation. Hij werkte op aanbeveling van rechtbanken en gerechtshoven en behandelde onder meer kwesties over tunnels, funderingen, duikers, constructies, renovatie, nieuwbouw (woning en utiliteit), projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, waterschade, omgevingsschade, meer- en minderwerk en vastgoed. Ruim vijftien jaar ervaring bundelde hij in De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra; een innovatief instrument voor risicomanagement (Sdu) met ruim negentig voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Sprangers studeerde Bouwkunde (TU Delft) en muziek. Daarnaast liep hij colleges economie (EUR) en filosofie. Naderhand volgden trainingen en cursussen in onder meer investeren, organisatie, communicatie, mediation (hij is internationaal gecertificeerd; International Mediation Institute), familiebedrijf, marketing en bouwrecht. Met Presolve wil Huub het voorkomen en snel oplossen van geschillen op topniveau brengen door kennis te verenigen en kunde te verhogen. 

Jos van de Vijver
 
jos.vandevijver@presolve.info

Tijdens zijn HTS-studentstage kwam Jos van de Vijver in aanraking met de juridische aspecten van samenwerkingsrelaties binnen een bouwomgeving. Zijn interesse was gewekt en hij besloot om na het voltooien van zijn HTS-studie, rechten te gaan studeren. Dit met de bedoeling om op het snijvlak van de (uitvoerende) bouw en het recht, zijn carrière te zoeken. Hij werd bouwrecht-advocaat en werkte voor een aantal grote advocatenkantoren. Gaandeweg ontwikkelde hij een eigen kijk op het ontstaan van geschillen binnen het bouwproces en daarmee ontstond zijn belangstelling voor mediation en bemiddeling.  Zijn rol van onafhankelijk mediator/bemiddelaar vervult  Jos op een proactieve wijze: hij geeft feedback op ingenomen posities, hij klankbordt en hij initieert oplossingsrichtingen. Zijn ervaring leerde hem dat veel geschillen kunnen worden voorkomen als eerder in het proces andere beslissingen of keuzen worden genomen of gemaakt. Deze ervaring rechtvaardigt wat hem betreft de oprichting van en zijn betrokkenheid bij Presolve.

Jos van de Vijver is advocaat en bemiddelaar in de bouw (info@jjvandevijver.nl)  

Nico de Vries

 

nico.devries@presolve.info

Nico de Vries studeerde civiele techniek aan de TU Delft en trad na zijn studie in dienst bij Koninklijke BAM Groep. 38 Jaar werkte hij met veel plezier bij dit prachtige bedrijf. Eerst operationeel, achtereenvolgens als projectleider, bedrijfsleider, vestigingsdirecteur en statutair directeur werkmaatschappij. Later, vanaf 1998, als lid van de raad van bestuur en vanaf 2010 als CEO/Voorzitter raad van bestuur. In 2015 nam hij afscheid en ging met pensioen. Sinds die tijd gebruikt hij zijn kennis en ervaring ondermeer als arbiter bij de raad van arbitrage voor de bouw, als toezichthouder bij een aantal bedrijven en als bestuurslid bij non profit organisaties. Nico is ervan overtuigd dat de segmentatie in de bedrijfstak en in het primaire proces, leidt tot veel onbeheerste raakvlakken waardoor veel verspilling optreedt en geschillen ontstaan. Het moet mogelijk zijn om hierin te verbeteren en daardoor aanzienlijke besparingen op de kostprijs voor nieuwbouw en instandhouding te realiseren. Hij heeft een brede kijk op de voorwaarden die geschillen vrij bouwen mogelijk moeten maken en maakt daarom graag deel uit van het gelijknamige expertise centrum.

Arent van Wassenaer

 

arent.vanwassenaer@presolve.info

Arent van Wassenaer was 33 jaar advocaat en partner, achtereenvolgens bij Houthoff Buruma, Norton Rose en  Allen & Overy. Tussendoor volgde hij aan Harvard University en opleiding tot mediator. Medio 2016 nam hij afscheid van de advocatuur en richtte hij The Faithful Goose op  (www.thefaithfulgoose.com). Door zijn lange ervaring met juridische procedures weet Arent als geen ander hoe vervelend die kunnen zijn voor de betrokken partijen. In de afgelopen twintig jaar heeft hij zich dan ook in toenemende mate bezig gehouden met de vraag hoe geschillen te voorkomen. Hoe kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers van een project een succes maken? Hoe kun je ze inspireren om samen te werken vanuit wederzijds belang? Op verzoek van uitgeverij Routledge en op basis van wereldwijd afgenomen interviews, werkt Van Wassenaer op dit moment dan ook aan een boek dat in 2017 zal verschijnen: "Successful Inception and Completion of Construction Projects". Het zal duidelijk zijn dat zijn kracht vooral zit in de voorbereiding van projecten. Hoe besteed je een project zo aan dat de kans op succes optimaal is? Dit wil zeggen: dat het op tijd, binnen het afgesproken budget en passend bij de verwachtingen vooraf wordt opgeleverd. Hoe stimuleer je alle betrokken ondernemingen om de focus op samenwerking te leggen? Hoe laat je elkaar zien dat bouwen inspirerend kan zijn en mooi. Daarom hielp hij van harte mee aan de oprichting van Presolve.

Voor Arent's CV:
https://nl.linkedin.com/in/arentvanwassenaer

© 2020 by Presolve. Proudly created with Wix.com